AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
2008. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A Központ az ÁNTSZ országos intézete. Az Állami Népegészségügyi és Tiszti­orvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) kormány­rendelet rögzíti, hogy a szolgálat központi szervei az Országos Tisztifőorvosi Hivatal önállóan gazdálkodó és teljes jogkörrel rendel­kező költségvetési szerv és az OTH irányítása alá tartozó országos intézetek részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 3. .

A jogszabály szerint valamennyi országos intézet, így az OEK is, szakterülete vonatkozásában a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladato­kat ellátó szerve 7. .

Az Országos Epidemiológiai Központ alaptevékenysége 2008. évben is az Alapító okiratában foglaltak megvalósítása érdekében az ország járványügyi biztonságának felügyeletére irányult. Ez komplex módon a fertőző betegségek, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, valamint az immunbiológiai készítmények ellenőrzésével valósult meg. Az OEK folyamatos kapcsolatban áll a nemzetközi szervezetekkel és a területi intézetekkel, információs rendszereket működtet, elemzéseket végez, ajánlásokat ad ki, járványügyi stratégiai döntés­előkészítői, szakértői tevékenységet végez. Részt vesz a szakmai jogszabályok előkészítési folyamataiban, a területi események kivizsgálásában, javaslatot tesz rendkívüli események kapcsán a veszélyhelyzetre való felkészülésre, ill. szakértelmé­vel segíti, operatívan közre­működik szokatlan vagy súlyos események leküzdésében.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) hazai partnerintézménye competent body, az Európai Közösségi Járványügyi Felügyeleti Hálózat tagja. Vezető szakemberei az ECDC vezető testületeinek, állandó bizottságainak és specifikus járványügyi/mikrobiológiai hálózatainak munkájában hazai fókusz-pont-ként, kapuőrként vesznek részt.

A 2008. évre a fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző, ami anyagi és személyi erőforrások tekintetében egyaránt csak igen megfontolt, óvatos működést, intézkedést és tervezést tett lehetővé.

Eredményeink ezért különösen megbecsülendők és értékesek:

 • Az akkreditált laboratóriumok sikeres felkészülése eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) megerősítette akkreditált státuszában a Virológiai főosztály 3 osztályát, a Bakteriológiai, mikológiai, parazitoló­giai és tipizálási főosztály 5 osztályát; a Mikrobiológiai kutatócsoport, a Vírusoltóanyag-ellenőrző, a Dezinfekciós osztályon végzett tevékenység széles spektrumát, a klasszikus, az újabban alkalmazott szeroló­giai (pl. ELIZA) és a modern molekuláris (PCR,-RT-PCR) vizsgálatokat.
 • Nemzeti Referencia Laboratóriumaink a nemzetközi körkísérletek­ben kiváló eredménnyel vettek részt.
 • A Minőségbiztosítási osztály a hagyományokhoz híven folytatta a hazai laboratóriumok részére szervezett körvizsgálatok koordinálását.
 • A Táptalajkészítő egység az OEK legnagyobb termelő részlege, amely az OEK laboratóriumai, az ÁNTSZ regionális intézetei, az OKI osztályai és számos egyéb megrendelő részére 675 féle táptalajt állított elő.
 • Befejeződött az Állatház korszerűsítése, elsősorban az oltóanyag-ellenőr­zés kísérleteinek biztonságosabbá tétele érdekében.
 • Megkezdte működését a sikeres próbaüzem befejezése után a BSL-3-4 laboratórium.
 • Fenntartották és bővítették az Orvosi Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Törzsgyűjteményét és működtetik az Emberre veszélyes kórokozók Nemzeti Törzsbankját.
 • A Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (Nemzeti Drog Fókuszpont) által elkészített magyarországi kábítószer-helyzetről szóló beszámoló jelentést mind a hazai szervek, mind a nemzetközi központ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) elfogadta, sőt az EüM felé az EMCDDA-ből a szerzőket külön megdicsérték.
 • Hetente megjelentették az Epinfo-t, havonta a Droginfo-t és negyedévente a Mikrobiológiai körlevelet, számos lakossági tájékoztatót és figyelem-felkeltő plakátot készítettek.
 • Működtetik a honlapot, a Lakossági járványügyi tájékoztató szolgálatot (a zöldszámon és az interneten keresztül), a Nemzetközi oltóközpontot és a járványügyi készenlétet, továbbá a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központot.
 • A Központ osztályai aktívan közreműködtek az orvosi és klinikai mikro­biológiai, járványügyi, infektológiai, megelőző orvostani szakvizsgára készülők továbbképzésében, egyetemisták, szakasszisztensek és assziszten­sek mikrobiológiai, epidemiológiai képzésében.
 • Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal fel­kérése, külső szakmai szervezet számára, valamint bírósági megkeresésre készítettek szakvéleményeket illetve állásfoglalásokat.
 • Naponta figyelemmel kísérték a nemzetközi járványügyi helyzetet az EWRS és IHR gyorsreagáló hálózat internetes portálján keresztül. Tájékoztatták a döntéshozókat a fontos külföldi járványügyi történésekről, és a megfelelő egyeztetések után jelentették a nemzetközi szervezetekhez a hazai, nemzetközi jelentőséggel bíró járványügyi eseményeket.
 • A hazai járványügyi helyzet részletes ismertetését hetente, a HIV/AIDS-re valamint a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó bejelentett adatokat negyedévente tették közzé az OEK és az OTH honlapján, valamint az Epidemiológiai Információs Hetilapban.
 • Működtették az influenza surveillance-t, 2008 októberében előkészítették és megszervezték 1 300 000 adag térítésmentes influenza elleni oltóanyag szétosztását és kiszállítását.
 • Nagy kihívást jelentett a két éven aluli gyermekek önkéntes, térítésmentes pneumococcus elleni kampányoltásának megszervezése, amelyet a Legyen jobb a gyermekeknek elnevezésű kormányprogram keretében 2008 októberében rendelt el az egészségügyi miniszter. Az OEK által szakmailag támogatott, irányított oltási program során az oltásra jogosult gyermekek 82,5%-a részesült az önkéntes védőoltásban.
 • Összeállították a 2008. évre szóló Védőoltási Módszertani Levelet. Folya­matosan felügyelték és értékelték az életkorhoz kötött folyamatos és kampányoltások teljesítését.
 • Megkezdték az ÁNTSZ és a mikrobiológiai laboratóriumok közötti elektronikus kapcsolat fejlesztésének előkészítését (egyeztetések, szakmai iránymutatás, tesztelés stb.).
 • Felügyelték a bioterror-cselekményre gyanús eseményeket: 2008 folyamán kb. 200 anthrax-gyanús küldemény kockázatértékelését és vizsgálatát vé­gezték el.
 • Az európai járványügyi felügyeleti hálózat keretében 19 témában folytattak a járványügyi osztály munkatársai a fertőző betegségek hazai és európai helyzetének tanulmányozása céljából speciális adatgyűjtést, elemzést és értékelést.
 • Megszervezésre került az OEK irányításával, az OTH és az ÁNTSZ intézmények bevonásával, az Első Európai Antibiotikum Nap (2008. november 18.) és az Európai Védőoltási Hét (2008. április 21-27.).
 • A legmodernebb metodikák alkalmazásával kimagasló szakmai eredmé­nyek, sikerek születtek, amelyeket a hazai fórumok mellett számos nemzet­közi közleményben hoztak nyilvánosságra.
 • A Metrológiai munkacsoport tevékenysége kiteljesedett, folyamatos munkájuk érzékelhetően segítette az akkreditálásra való felkészülést; műkö­désük jelentős költségmegtakarítást is jelentett a Központnak.
 • A Tudományos Tanácsadó Testület a Központ vezető tudományos szakér­tői testülete. Összefogja, támogatja az egyes munkacsoportok tevékenysé­gét, értékel, állást foglal a Központot érintő események kapcsán. Az év során több alkalommal ülésezett számos fiatal kutatót, szakembert kooptált tagjai sorába, döntött a Rudnai-, és Takátsy-díjak sorsáról.

Ezen rövid összefoglaló célja, hogy érzékeltesse, felvázolja az Országos Epidemiológia Központ sokrétű tevékenységét, szakmai jelentőségét, melyben a hazai és a nemzetközi kapcsolatok, a szakértői tevékenyég és a kutatás, a testületi munka irányítása, a képzés és továbbképzés egymást kiegészítő és erősítő munkafolyamatok, amelyek kiemelik és bemutatják a Központ munkatársai szakértelmének sokoldalúságát.


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat