A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
2004. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2004, az Európai Unióhoz történő csatlakozás éve mozgalmas, a maga szám­talan kihívásával, elvárásával nagy teljesítményre ösztönző időszakként marad meg az emlékezetünkben. Talán általánosan is igaz ez a megállapítás, de még fokozot­tabban állja meg helyét az OEK esetében!

A Központ munkatársai, amikor most, a beszámolóra tekintenek, azok sorai egy korszakos, hosszú távú és nagy jelentőségű fejlesztést megalapozó, fordulatos, a hétköznapi rutin feladatok terén is erőpróbákat tartogató esztendőt idéznek.

Kiemelkedően sok túlmunkát jelentő és korábban soha nem tapasztalt szakmai kihívások megoldása várt ránk, így:

  • a BSL-4 laboratórium tervezésének és építésének nyomon követése;
  • a mikrobiológiai PHARE fejlesztéssel kapcsolatos öt tender előkészítése és megvalósítása;
  • az EFRIR keretében kifejlesztett surveillance-t támogató szoftverek tesztelése és tökéletesítése, majd a program országos bevezetésének koordinálása, illetve a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszerrel 35 kórház önkéntes rész­vételével meginduló surveillance program kidolgozása és kipróbálása;
  • a twinning-light program pályázati előkészítése, majd megvalósítása;
  • valamennyi laboratóriumba az integrált MedBakter programrendszer beveze­tése a központi anyagátvétel kialakítása;
  • a vonalkód olvasók beüzemelése, az év végén pedig
  • a Délkelet-Ázsiában jelentkező szökőár miatt a nemzetközi oltásokkal kap­csolatos igények ellátása.

Új szervezeti egységként, a drogmonitorozás uniós intézményrendszerének hazai központjaként az OEK kereteibe integráltan, január 1-jével kezdte meg működését a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (Nemzeti Drog Fókuszpont). Az új szervezeti egység a hazai és nemzetközi szervezetek kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos dönté­seit segíti az egyéb intézményekben keletkező adatok, információk összegyűjtésével, fel­dolgozásával és átadásával.

Az év folyamán az ÁNTSZ megyei intézetei laboratóriumainak kiszervezése során olyan döntés született, hogy a központi régió feladatait is az OEK laborató­riumai lássák el, biztosítva ezzel a Főváros, Pest, Nógrád és Szolnok megye lakos­sága részre a járványügyi célú vizsgálatokhoz szükséges mikrobiológiai hátteret. A Központ laboratóriumai melyek elsősorban a PHARE fejlesztések révén váltak alkalmassá az új tevékenységre a feladatot decembertől látják el.

Mindezek mellett természetesen a Központ számos esetben már a teljesen új hazai és nemzetközi (EU) elvárásoknak megfelelve teljesítette alapfeladatait.

Az osztályok figyelemmel kísérték és értékelték kitekintve a felbukkanó külső veszélyekre is az ország járványügyi helyzetét, az intézkedések hatékonyságát, effektivitását, ajánlásokat dolgoztak ki, maradéktalanul eleget téve a hazai és nemzetközi tájékoztatási és jelentési kötelezettségüknek.

Vizsgálták a nosocomialis fertőzések helyzetét, az antibiotikum-rezisztencia alakulását, és az ajánlható teendőkről a szakmai közvéleményt, illetve a döntés­hozókat rendszeresen tájékoztatták.

A Központ 22 referencia laboratóriuma a Kollégium által felállított követel­ményrendszer alapján működött, és a nemzetközi körkísérletekben kiváló ered­ménnyel vett részt. A mikrobiológiai vizsgálatok minőségellenőrzése céljából meg­szervezték az ÁNTSZ intézetei, illetve a kórházi/egyetemi mikrobiológiai laborató­riumok bakteriológiai, fágtipizálási, parazitológiai, virológiai és mikológiai tevé­kenységének körvizsgálatait is. Fenntartották és továbbfejlesztették a Nemzeti Törzsgyűjteményt.

Az egész ország területére kiterjesztett, az influenza surveillance támogatására szervezett légúti kóroki monitor feladatát rendkívül sikeresen töltötte be.

A Mikrobiológiai Felderítő Csoport éles bevetésére az év során nem volt szükség.

Az ország járványügyi biztonságának egyik pillérét a védőoltási rendszer, az alkalmazott védőoltások jelentik. A Központ munkatársainak ezen a területen igen komoly, sokirányú a szerepe és a felelőssége. Feladatuk az oltóanyagok alkalmazás előtti minőségellenőrzése, az állami költségvetésből beszerzésre kerülő oltó­anyagok mennyiségének megtervezése, a beszerzéssel és szállítással kapcsolatos tevékenység felügyelete és koordinálása. Az 1 300 ezer adag influenza vakcina szétosztását komoly szakmai munka előzte meg, melyek között kiemelést érdemel az oltást végző háziorvosok felkészítése.

A 2004-ben is működő Védőoltási Tanácsadó Testület széles multidiszciplináris hátteret biztosított a hazai védőoltási tevékenység szakmai irányításában játszott felelősségteljes feladat ellátásához.

Minden feladat ellátása elképzelhetetlen lett volna a szakmai szakirányító tevékenység nélkül.
A Központ osztályai tájékoztató és képzési rendszerük működtetése révén biztosították, hogy az ország különböző pontján tevékenykedő szakemberek a szükséges információval rendelkezzenek és azok alapján szakmailag megfelelő, gyors és hatékony intézkedéseket hozzanak.

Valamennyi szakterület egy, illetve két alkalommal munkaértekezletet szervezett, melyet a rendszeres (havi) szakmai konzultációk egészítettek ki. A Központ régi, jól bevált az epidemiológusok szakmai napjainak mintájára szervezett hagyományához csatlakozott munkamódszerében az Egészségmonito­rozási és nem fertőző betegségek epidemiológiája, illetve a Humángenetikai és teratológiai osztály, ezzel is elősegítetve saját területi hálózatuk kialakítását.

Az aktuális hazai és nemzetközi információk, szakmai anyagok széles körben történő terjesztésére változatlanul nagy volt az igény. Ezt elégítette ki részben az Epinfo (Epidemiológiai Információs Hetilap) heti 1.000 példányban megjelenő 11. évfolyama, részben a Mikrobiológiai Körlevél 4. évfolyamának négy alkalom­mal, 250-300 példányban történő kiadása.

A Központ honlapja részben a szakmai tájékoztatások, részben a média és a lakosság számára hasznos fórummá vált, ahol a legfontosabb információk és aktualitások (Epinfo, Egészségmonitorozási osztály felmérései, Laboratóriumokból származó adatok, Módszertani levelek, ajánlások stb.) mellett a folyamatos érdeklődésre számot tartó üzenetek (pl. utazással kapcsolatos védőoltások és aspecifikus védekezésre vonatkozó ajánlások.) is fellelhetők voltak.

A széles lakossági érdeklődésre számot tartó, aktuális információk rendszeresen tartott sajtótájékoztatók keretében váltak a média számára hozzáférhetővé.

2004-ben több ilyen esemény szervezésére került sor, melyek közül Védőoltással a járványügyi biztonságért, a polioeradikáció évfordulója, az OLEF 2003 és a Népegészségügyi Gyorsjelentés, a 10000 kérdés a drogokról és az influenza napja volt a legemlékezetesebb. Ezek mellett a legkülönfélébb, szakterületüket érintő kérdésben a Központ munkatársai szakértőként részben a különböző TV-adásokban, részben a nyomtatott sajtóban számtalan esetben nyilatkoztak.

A lakosság széles rétegeivel való további újszerű kommunikációs lehetőséget jelent a Lakossági Járványügyi Tájékoztató Szolgálat. Ez az egység részben az ingyen hívható zöld számon (06-80-204-217), részben e-mail-en ad, illetve fogad információt.

Ezekkel a lehetőségekkel a Központ a lakosság által észlelt rendkívüli események bejelentését teszi lehetővé, de érdeklődés esetén biztosítja a hiteles tájékoztatást is.

A teljesség igénye nélkül az előzőekben felsorolt szakmai feladatokat korántsem optimális munkakörülmények segítették.

A küszöbön álló, egyébként igen örvendetes fejlesztések ugyanis jelentős átépítési igénnyel is jártak, amelyek során több osztály, részleg, illetve egész épületrészek építési területté váltak. Ezért az év jelentős részében ideiglenes helyen működött a Táptalajkonyha, a Központi postázó és iktató, a Drogközpont, a Központi anyagátvevő és a Gazdasági Igazgatóság, sőt az év utolsó időszakában a C épület valamennyi laboratóriuma. Rendkívül imponáló volt az a fegyelem, összefogás és találékonyság, amivel a Központ munkatársai a nehéz körülmények ellenére is maradéktalanul biztosították feladataik ellátását.

Az átalakítások eredményeként a munkakörülmények javulása valamennyiünk számára igazolta, hogy érdemes volt az ideiglenes kellemetlenségeket elviselni.


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat