Az Országos Epidemiológiai Központ
2014. évi szakmai tevékenységének összefoglalása

Az Országos Epidemiológiai Központ az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos intézete, tevékenységét az OTH irányítja. Állami feladatként az ország járványügyi bizton­ságának felügyeletét végzi, amely komplex módon, a fertőző betegségek, az egész­ségügyi ellátással összefüggő fertőzések és a mikrobiológia szakmai felügyelete, valamint az immunbiológiai készítmények ellenőrzése révén valósul meg.

Alapfeladatai teljesítése érdekében az OEK folyamatos kapcsolatban áll a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, az EU szakmai központjaival és a kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveivel (legújabb elnevezésük szerint a kormányhivatalok Népegészségügyi főosztályaival).

Információs rend­szereket működtet, elemzéseket végez, ajánlásokat ad ki, járványügyi stratégiai döntéselőkészítői és szakértői tevékenységet folytat. Részt vesz a szakmai jogszabályok előkészítési folyamataiban, a területi események kivizsgálásában, javaslatot tesz rendkívüli események kapcsán a veszélyhelyzetre való felkészülésre, illetve operatívan közreműködik szokatlan vagy súlyos események leküzdésében.

Az OEK az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) hazai partnerintézménye (koordináló Competent Body). Az OEK vezetője és kiemelt munkatársai az ECDC vezető testületeinek, állandó bizottságainak és specifikus járványügyi/mikro­biológiai hálózatainak munkájában hazai fókuszpont-ként, nemzeti szakértőként vesznek részt.

Az OEK tagja a Közegészségügyi-Járványügyi Intézetek Nemzetközi Szövet­ségének (International Association of National Public Health Institutes, IANPHI).

A vakcinológia/oltóanyagellenőrzés tekintetében szorosan együttműködik a GYEMSZI-OGYI-val, és egyben a WHO által is elfogadott nemzeti kontroll labora­tórium (European Official Medical Control Laboratories, OMCL) szerepét tölti be.

A Központ keretében létesített Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ - Nemzeti Drog Fókuszpont (REITOX National Focal Point) az Európai Unió Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központ­jának (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) tagja.

A Központ nemzetközi (WHO) együttműködés keretében végzett tevékenységei közé tartoznak a Kormány és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kötött nemzetközi egyezmények és kötelezettségvállalások alapján az ország számára kötelezően végzett járványügyi feladatok:

      a morbilli és a rubeola eliminációs, valamint

      a globális polio eradikációs (AFP-surveillance) programok képviselete.

Az OEK sokrétű, szerteágazó tevékenysége keretében, állami feladatként:

      ellátta a fertőző betegségek országos szakmai felügyeletét;

      szakmai-módszertani szempontból irányította a járványügyi mikrobiológiai diagnosztikai tevékenységet;

      a Nemzeti Biztonsági (BSL 3-4) Laboratóriumban felkészült a különösen veszélyes kórokozók vizsgálatára, részt vett nemzetközi feladatokban;

      Nemzeti Referencia Laboratóriumainak tevékenységével, referencia központ­ként támogatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok munkáját;

      a 2000/96. EK határozat alapján végezte a kötelezően jelentendő betegségek surveillance-át és diagnosztikáját.

Működtette:

      a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központot;

      a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert;

      a kórokozók antibiotikum-rezisztenciáját monitorozó mikrobiológiai adatbázist;

      a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot, továbbá

      a Védőoltási Tanácsadó Testületet;

      az Oltást követő nemkívánatos események szakmai értékelését végző munkacsoportot és az Oltásbiztonsag.hu (VACSATC) honlapot, mely a WHO által is elismerten és ellenőrzötten a hazai, védőoltásokkal kapcsola­tos, szakmailag korrekt tájékoztatás célját szolgálja mind a szakemberek, mind a lakosság számára;

      tervezte, értékelte és szakmailag felügyelte a nemzetközi viszonylatban is elismert hazai védőoltási rendszert;

      fenntartotta és folyamatosan bővítette az Orvosi Jelentőségű Baktériumok Magyar Nemzeti Törzsgyűjteményét, valamint a nemzeti vírus törzsbankot, melyben az emberre veszélyes állati kórokozók is elhelyezésre kerültek;

Jelentős hazai szakmai események:

      Nemzetközi szempontból kiemelést érdemel az év során Afrikában kialakult Ebola-járvány, és az azzal kapcsolatos készültség. Az OTH koordinálásában az OEK munkatársai részt vettek a hazai járványügyi intézkedések kidolgozásában és a területi munkatársak, szakemberek felkészítésében.

Hetente vezetői tájékoztatót készítettek a járvány aktuális helyzetéről, frissítették a lakossági tájékoztatókat.

      A 2014. évi Védőoltási rendben két jelentős változás történt: csecsemők számára kötelezővé vált a pneumococcus elleni oltás, és a 7. osztályt végző leányok számára pedig önkéntes, térítésmentes HPV elleni védőoltás került bevezetésre.

      Több mint 1 millió 450.000 adag, 16 féle oltóanyag disztribúcióját koordinálták, felügyelték, továbbá folyamatosan figyelemmel kísérték a területi készletgazdálkodást.

      Hatodik alkalommal szervezték meg az intravénás kábítószer-használók HIV, HCV prevalenciájának felmérését (melynek során a HIV prevalencia 0,3%-nak, a HCV prevalencia 48,8%-nak bizonyult).

      Az év folyamán az ország epidemiológiai, bejelentési rendszerét alapvetően befolyásolta az OTH által bevezetett, új információs rendszer (Országos Szakmai Információs Rendszer), valamint a Járványügy, Nozokomiális, Mikrobiológiai Szakrendszerének, azok egyes alrendszereinek fokozatos beindítása, mely döntően az év folyamán következett be. Ezek bevezetésében az OEK szakemberei igen komoly szerepet vállaltak: elkészítették a felhasználói kézikönyveket, oktatásokat szerveztek, speciális üzenőfalon keresztül válaszoltak a fejlesztők és a felhasználók kérdéseire.

Az eredmény: az egészségügyi szolgáltatók számára lehetővé vált nemcsak a nozokomiális jelentések, de a fertőző betegségek és a mikrobiológiai vizsgálati eredmények elektronikus úton történő jelentése is.

      Elkészült az OEK Tájékoztató a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rendszerben alkalmazandó egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések definícióiról című összeállítás.

      Kiadásra került a Fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére vonatkozó ajánlás, mely az OEK Kórházi Járványügyi osztály munkatársainak és a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának közös munkája.

       A Központ munkatársai aktívan részt vesznek a tudományos közéletben, gyakran a közmédia szereplői. Tudományos, szakmai szervezetek vezetőségében, egyetemi alap- és mesterképzésbe sorolt tárgyak oktatóiként, hazai és nemzetközi folyóiratok cikkíróiként és rendszeres lektoraiként fejtik ki tevékenységüket.

      A Központ hagyományos értekezletei és képzései (Epidemiológus, Kórházhigiénés, DDD munkaértekezlet, Virológiai és Védőoltási hét, Lányi-nap eseményei) iránt az igen komoly érdeklődés változatlan. A budapesti helyszín mellett újításként bevezetett road-show jellegű képzést óriási sikerként értékelhetjük. (Multirezisztens kórokozók és Clostridium difficile okozta fertőzések a hazai egészségügyi ellátó rendszerben: új kihívások és gyakorlati megoldások címmel).

      Az EWRS és IHR gyorsreagáló hálózat internetes portálján keresztül naponta figyelemmel kísérték a nemzetközi járványügyi helyzetet. A szükséges egyeztetések után a nemzetközi szervezetekhez a hazai, nemzetközi jelen­tőséggel bíró járványügyi eseményeket jelentették.

      Nemzeti referencia laboratóriumaik a nemzetközi körkísérletekben kiváló eredménnyel szerepeltek.

      A Minőségbiztosítási osztály a referencia laboratóriumok támogatásával folytatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok részvételével zajló kör­vizsgálatok szervezését, melynek eredményeiről a referencia laboratóriumok vezetői a Mikrobiológiai körlevélben számoltak be.

A folyamatosan végzett tevékenységek közül (jelentőségüknél fogva) kiemelni érdemes:

      Hetente megjelent az Epinfo, havonta a Droginfo és negyedévente a Mikrobioló­giai körlevél, a honlapon pedig az angol nyelvi rész is fejlesztésre került. Az aktualitásokat a kéthavonta kiadásra kerülő bulletin foglalta össze. A lakossági tájékoztatók a közösségi média számára is elérhetővé váltak, ezek közül számos frissítésre került, legtöbbször az oltóközpont tájékoztatóinak a felhasználásával.

      A Járványügyi osztály munkatársai hetente elkészítették a hazai járványügyi helyzet részletes ismertetését, illetve összegezték a HIV/AIDS-re, valamint a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó bejelentett adatokat, amelyeket az OEK és az OTH honlapján, valamint az Epinfoban negyedévente tettek közzé.

      Működtették az influenza surveillance-t, előkészítették és megszervezték 1 millió 300 ezer adag térítésmentes, szezonális influenza elleni oltóanyag szétosztását.

      Előkészítették a 2015. évre szóló Védőoltási módszertani levelet. Rendszere­sen felügyelték és értékelték az életkorhoz kötött folyamatos és kampány­oltások teljesítését, valamint a két éven aluli gyermekek önkéntes, térítés­mentes pneumococcus elleni oltását.

      A Metrológiai munkacsoport mérési tevékenységével az akkreditálásra való felkészülést folyamatosan segítette; de ezen túlmenően évek óta jelentős költségmegtakarítást is lehetővé tett.

      A Táptalajkészítő egység, amely az OEK legnagyobb termelő részlege, a Központ osztályai/laboratóriumai, valamint egyéb megrendelők részére állította elő a minőségileg kontrollált táptalajokat.

      A szakmai továbbképzés és oktatás továbbra is kiemelten kezelt feladat. Az OEK szervezésében, mintegy 1.800 fő (orvos, egyéb diplomás, laboratóriumi szakasszisztens, közegészségügyi-járványügyi felügyelő) részvételével 17 rendezvény zajlott, 12 akkreditált továbbképzésre került sor.

      A Járványügyi Tájékoztató Szolgálat az ingyenesen hívható zöld számon (06-80-204-217), valamint a jarvanyinfo@oek.antsz.hu e-mail címen keresztül érhető el, amit az OEK működtet (melynek keretében 1.800 hívás érkezett, és mintegy 100 levél került megválaszolásra).

      A megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei epidemiológiai osztályai, a kistérségi intézetek járványügyi területen dolgozó munkatársai, a kórházak kórházhigiénikusai, valamint a járványügyi mikrobiológiai laboratóriumokban dolgozók részére rendszeres munkaértekezleteket tartottak, amiken a téma iránt érdeklődő szakemberek is részt vehettek. Ezek részben országos értekezletek, részben speciális témakörökhöz kapcsolódó (DDD, kórházhigiéne, járványügy, védőoltás, utazás-egészségügy stb.) munkaértekezletek voltak.

      A Központ gazdálkodását továbbra is a szigorú takarékosság és a fegyelmezett gazdálkodás jellemezte, ami anyagi és személyi erőforrások tekintetében egyaránt csak igen megfontolt működést tett lehetővé.

Az OEP számára elvégzett országos/területi mikrobiológiai laboratóriumi vizs­gálatok TVK-kerete továbbra sem volt biztosított, sőt az folyamatosan csökkent. A megoldás a régóta kérelmezett TVK-keretnövelés lenne.

Az állami feladatokat is a saját bevétel terhére finanszírozták, mivel ezek az OEK költségvetésében nem szerepeltek. A dologi kiadások előirányzata állami támogatásból: 0 Ft, ezzel szemben annak tényleges költsége: 346.896 eFt volt.

A pénzügyi megszorítások ellenére, a takarékossági intézkedéseknek köszön­hetően sikerült pályázatokkal, saját bevételekkel biztosítani a működéshez szükséges alapvető forrásokat, így az OEK Alapító Okiratában meghatározott feladatok elláthatók voltak.

A Központ által továbbra is rendszeresen megszervezett értekezletek a folyamatos irányítás, a visszajelzés, a közvetlen kapcsolattartás lehetőségét biztosítják, a nyitott ajtó politikája pedig segíti a gördülékeny feladatellátást.

A Semmelweis-napi megemlékezés és munkaértekezlet után közvetlen, vidám összejövetel tette lehetővé a Központ minden munkatársának együttlétét.

Az OEK munkatársai az év minden napján szakmai tudásukkal, lelkiismere­tes munkájukkal létszám és források bővítése nélkül teljesítették az egyre szélesebb körű elvárásokat.

 dr. Melles Márta
főigazgató főorvos
 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat