Az Országos Epidemiológiai Központ
2012. évi szakmai tevékenységének összefoglalása


Az Országos Epidemiológiai Központ az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos intézete. Tevékenysége melynek középirányító szerve az Országos Tisztifőorvosi Hivatal állami feladatként az ország járványügyi bizton­ságának felügyeletére irányul, amely komplex módon a fertőző betegségek, az egész­ségügyi ellátással összefüggő fertőzések és a mikrobiológia szakma felügyelete, valamint az immunbiológiai készítmények ellenőrzése révén valósul meg.

Alapfeladatai teljesítése érdekében az OEK folyamatos kapcsolatban áll a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, az EU szakmai központjaival és a kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveivel. Információs rend­szereket működtet, elemzéseket végez, ajánlásokat ad ki, járványügyi stratégiai döntés-előkészítői és szakértői tevékenységet végez. Részt vesz a szakmai jogszabályok előkészítési folyamataiban, a területi események kivizsgálásában, javaslatot tesz rendkívüli események kapcsán a veszélyhelyzetre való felkészülésre, illetve operatívan közreműködik szokatlan vagy súlyos események leküzdésében.

Az OEK az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) hazai partnerintézménye (koordináló competent body). Az OEK vezetője és kiemelt munkatársai az ECDC vezető testületeinek, állandó bizottságainak és specifikus járványügyi/mikro­biológiai hálózatainak munkájában hazai fókusz-pont-ként, nemzeti szakértőként vesznek részt.

Az OEK tagja a Közegészségügyi-Járványügyi Intézetek Nemzetközi Szövet­ségének (International Association of National Public Health Institutes, IANPHI).

A vakcinológia/oltóanyagellenőrzés tekintetében szorosan együttműködik a GYEMSZI-OGYI-val és egyben a WHO által is elfogadott nemzeti kontroll labora­tórium (European Official Medical Control Laboratories, OMCL) szerepét tölti be.

A Központ keretében létesített Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolat­tartó Központ Nemzeti Drog Fókuszpont (REITOX National Focal Point) az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ­jának (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) tagja.

A Központ nemzetközi (WHO) együttműködés keretében végzett kötelezettsé­gei közé tartoznak a Kormány és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kötött nemzetközi egyezmények és kötelezettségvállalások alapján, az ország számára kötelezően végzett járványügyi feladatok:

       a morbilli és a rubeola eliminációs, valamint
       a globális polio eradikációs (AFP-surveillance) programok képviselete.

 

Az OEK sokrétű, szerteágazó tevékenysége keretében, állami feladatként:

   - ellátta a fertőző betegségek országos szakmai felügyeletét; 
   -
szakmai-módszertani szempontból irányította a járványügyi mikrobiológiai diagnosztikai tevékenységet; 
   -
a Nemzeti Biztonsági (BSL 3-4) Laboratóriumban elvégezte a különösen veszélyes kórokozók vizsgálatát;
   -
Nemzeti Referencia Laboratóriumainak tevékenységével, referencia központ­ként támogatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok munkáját;
   -
a 2000/96. EK határozat alapján végezte a kötelezően jelentendő betegségek surveillance-át és diagnosztikáját.

 

Működtette:

   a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központot;
   
a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszert;
  
a kórokozók antibiotikum-rezisztenciáját monitorozó mikrobiológiai adat­bázist;
  
a Nemzetközi utazás-egészségügyi és oltóközpontot, továbbá
  
a Védőoltási Tanácsadó Testületet;
 
az Oltást követő nemkívánatos események szakmai értékelését végző munkacsoportot és az Oltásbiztonsag.hu (VACSATC) honlapot, mely a WHO által is elismerten és ellenőrzötten a hazai, védőoltásokkal kapcsola­tos, szakmailag korrekt tájékoztatás célját szolgálja mind a szakemberek, mind a lakosság számára;
  
tervezte, értékelte és szakmailag felügyelte a nemzetközi viszonylatban is elismert hazai védőoltási rendszert;
 
fenntartotta és folyamatosan bővítette az Orvosi Jelentőségű Baktériumok Magyar Nemzeti Törzsgyűjteményét, valamint a nemzeti vírus törzsbankot, melyben az emberre veszélyes állati kórokozók is elhelyezésre kerültek;

 

Eredményes és jelentős szakmai események:

  az ECDC által szervezett európai Pont Prevalencia Vizsgálat (PPV) az OEK Kórházi járványügyi osztálya előkészítésében, elsődleges irányításával és a tapasztalatok utólagos értékelésével hazánkban is lezajlott;
 
az ECDC-EPIET EUPHEM programja részéről történt látogatás igen ked­vező eredménnyel zárult, a Központban 2 EU központi gyakornok és 2 saját munkatársunk MS-track képzése történt;
  
az OEK 2012-ben EUPHEM képzőhellyé vált, a látogatások eredménye­képpen kiválasztották arra, hogy EU-szinten nemcsak epidemiológus képzés folytatására (EPIET) legyen alkalmas, hanem a mikrobiológiai (EUPHEM) képzőhely kritériumainak is megfeleljen;
  
a WHO által kezdeményezett Kézhigiénés nap (május 5.) tudományos ülés keretében, igen nagy érdeklődéssel és sikerrel került megrendezésre, de a sikeres rendezvények közül kiemelkedett az antibiotikum-rezisztenciával kapcsolatos tudományos ülés (november 18.) is.

      Folytatódott az ÁNTSZ Országos Szakmai Információs Rendszerének kialakítása (EKOP-3.1.1. projekt, amely az ÁNTSZ gyorsreagálási képessé­gét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső és a belső hatékonyság növelésének támogatását célozta), melynek fejlesztésében szakértőink tevékenykedtek.

      Nemzeti referencia laboratóriumaink a nemzetközi körkísérletekben kiváló eredménnyel szerepeltek.

      A Minőségbiztosítási osztály, a referencia laboratóriumok támogatásával folytatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok részvételével zajló kör­vizsgálatok szervezését, melynek eredményeiről a referencia laboratóriumok vezetői a Mikrobiológiai körlevélben számoltak be.

A folyamatosan végzett tevékenységek közül, jelentőségüknél fogva, kiemelésre érdemes:

      Hetente megjelent az Epinfo, havonta a Droginfo és negyedévente a Mikrobioló­giai körlevél, a honlapon az angol nyelvi rész is fejlesztésre került. Az aktualitásokat a kéthavonta kiadásra kerülő bulletin foglalta össze. A lakossági tájékoztatók a közösségi média számára is elérhetővé váltak, ezek közül számos frissítésre került, legtöbbször az oltóközpont tájékoztatóit használják.

      Az EWRS és IHR gyorsreagáló hálózat internetes portálján keresztül naponta figyelemmel kísérték a nemzetközi járványügyi helyzetet. A szükséges egyeztetések után a nemzetközi szervezetekhez a hazai, nemzetközi jelen­tőséggel bíró járványügyi eseményeket jelentették.

      A Járványügyi osztály munkatársai hetente elkészítették a hazai járványügyi helyzet részletes ismertetését, illetve a HIV/AIDS-re valamint a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó bejelentett adatokat összegezték, amelyeket negyedévente az OEK és az OTH honlapján, valamint az Epinfo-ban közzétettek.

      Működtették az influenza surveillance-t, előkészítették és megszervezték
1 millió 300 ezer adag térítésmentes influenza elleni szezonális oltóanyag szétosztását.

      Előkészítették a 2012. évre szóló Védőoltási módszertani levelet. Rendszere­sen felügyelték és értékelték az életkorhoz kötött folyamatos és kampány­oltások teljesítését, valamint a két éven aluli gyermekek önkéntes, térítés­mentes pneumococcus elleni oltását.

      Felügyelték a bioterror-cselekményre gyanús eseményeket, bejelentésre elvégezték az anthrax-gyanús küldemények kockázatértékelését és vizsgálatát.

      Működtették az ún. Leletsegéd program-ot, amely a manuális adatrögzítést kiváltva, az elektronikusan közölt mikrobiológiai leletek EFRIR-be történő beillesztését biztosította.

      A Metrológiai munkacsoport mérési tevékenységével az akkreditálásra való felkészülést folyamatosan segítette; de ezen túlmenően évek óta jelentős költségmegtakarítást is lehetővé tett.

      A Táptalajkészítő egység, amely az OEK legnagyobb termelő részlege, a Központ osztályai/laboratóriumai, valamint egyéb megrendelők részére a minőségileg kontrollált táptalajokat állította elő.

      A szakmai továbbképzés és oktatás továbbra is kiemelten kezelt feladat.
Az OEK szervezésében, mintegy 1.700 fő részvételével 19 rendezvény zajlott, 16 (ezek közül 7 akkreditált) továbbképzésre került sor 1.296 fő (orvos, egyéb diplomás, laboratóriumi szakasszisztens, közegészségügyi-járványügyi felügyelő) részvételével.

      A Járványügyi Tájékoztató Szolgálat az ingyenesen hívható zöld számon (06-80-204-217), valamint a jarvanyinfo@oek.antsz.hue-mail címen keresztül érhető el, amelyet az OEK működtet. 1.800 hívás érkezett és mintegy 100 levél került megválaszolásra.

      A megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei epidemiológiai osztályainak, a kistérségi intézetek járványügyi területen dolgozó munkatársainak, a kórházak kórházhigiénikusainak, valamint a járványügyi mikrobiológiai laboratóriumokban dolgozóknak rendszeres munkaértekezleteket tartottak, melyen a téma iránt érdeklődők is részt vehettek. Ezek részben országos értekezletek, részben időközi szak­területhez, illetve témához kapcsolódó (DDD, kórházhigiéne, járványügy, védőoltás, utazás egészségügy stb.) munkaértekezletek voltak.

      Ismeretes, hogy az államháztartás egyensúlyának megtartása/javítása érdekében 2012. év elején központi megszorító intézkedések elrendelésére és bevezetésére került sor, ezek az OEK-et is érintették. Ennek következtében szervezeti, szerve­zési és takarékossági intézkedések történtek: kiemelten fontos a Mikrobiológiai Kutatócsoport Pihenő úti telephelyének megszünte­tése és beköltöztetésük az OEK Gyáli úti telephelyére; a korábbi két Bakteriális oltóanyag-ellenőrző (BOE) és Vírusoltóanyag-ellenőrző (VOE) osztály összevonása (Immunbiológiai készít­mények minőség­ellenőrzése megjelöléssel) és elhelyezése a BOE korábbi helyi­ségeiben, valamint az Epidemiológiai programiroda megszüntetése és feladatainak szétosztása a Járványügyi osztály és a Virológiai főosztály osztályai között.

      Fentieken túl 29 fő létszámleépítését kellett megoldani, amivel az OEK engedélyezett létszáma 209 főre csökkent. Így elmondható, hogy mivel az Alapító Okirat változatlan maradt, az OEK feladataiban csökkenés nem történt, sőt a nemzetközi és országos funkciók fokozott elvárásai és a közigazgatás átszervezésé­ből adódó átmeneti nehézségek kezelése minden munkatárstól több szakértelmet, odafigye­lést, gyakran többlet-teljesítést igényelt. Sajnos a létszámleépítés kapcsán elvonásra kerülő személyi és a hozzá kapcsolódó járulék-elvonás mértéke a tényleges létszámleépítéssel megtakarított költségeket 22.453 eFt-tal meghaladta.

      Ugyanakkor igen örömteli és régen várt fejleményként év végén a mikro­bioló­giai laboratóriumokban dolgozó 106 munkatárs részesült az egészség­ügyi dolgozó­kat érintő soron kívüli béremelésben. A vonatkozó jogszabály alapján ugyanis az OEK is azon egészségügyi szolgáltatók közé tartozik, amelyek dolgozóira munka­körüktől és szakképesítésüktől függően az egészségügyben végrehajtott rend­kívüli béremelés első lépcsője vonatkozott.

      A Központ gazdálkodását továbbra is a szigorú takarékosság és a fegyelmezett gazdálkodás jellemezte, ami anyagi és személyi erőforrások tekintetében egyaránt csak igen megfontolt működést tett lehetővé.

Az OEP számára elvégzett országos/területi mikrobiológiai laboratóriumi vizs­gálatok TVK-kerete továbbra sem biztosított, sőt az folyamatosan (pl. a 2006. évi 4,2 millióról 2012-ben 1,7 millióra) csökkent. A megoldás a régóta kérelmezett TVK-keret növelés lenne.

Az állami feladatokat is a saját bevétel terhére finanszíroztuk, mivel ezek az OEK költségvetésében nem szerepeltek. A dologi kiadások előirányzata állami támogatásból: 0 Ft, ezzel szemben annak tényleges költsége: 368.750 eFt volt.

A pénzügyi megszorítások ellenére a takarékossági intézkedéseknek köszön­hetően, pályázatokkal, saját bevételekkel a működéshez szükséges alapvető forrásokat sikerült biztosítani, így az OEK Alapító Okiratában meghatározott feladatok elláthatók voltak.

A Központ munkatársai az év minden napján szakmai tudásukkal, lelkiismere­tes munkájukkal létszám és források bővítése nélkül az egyre szélesebb körű igényeket maximálisan teljesítették.

 

dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat