Az Országos Epidemiológiai Központ
2010. évi szakmai tevékenységének összefoglalása


 

Az Országos Epidemiológiai Központ az Állami Népegészségügyi és Tiszti­orvosi Szolgálat országos intézete. Alapítása (1998) óta az ország egész területére kiterjedően a fertőző betegségek epidemiológiája, a kórházi járványügy, a járványügyi mikrobiológia felügyelete, valamint az immunbiológiai készít­mények minősítésének és alkalmazásának területén lát el állami feladatot.

Központunk alaptevékenysége 2010-ben is az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően, elsődlegesen az ország járványügyi biztonságának felügyeletére irányult. Ez komplex módon a fertőző betegségek követésével, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-ával, mikrobiológiai vizsgálatokkal, a biocid készítmények felülvizsgálatával, valamint az immunbiológiai készítmények ellenőrzésével valósult meg. Tevékenységünk során folyamatos kapcsolatban álltunk a nemzetközi szervezetekkel és a területi intézetekkel, információs rend­szereket működtettünk, ajánlásokat adtunk ki, továbbá járványügyi stratégiai döntés-előkészítő, elemző és szakértői tevékenységet végeztünk. Részt vettünk a szakmai jogszabályok előkészítési folyamatában, a területi események kivizsgálá­sában, javaslatot tettünk rendkívüli események előfordulása esetén a veszélyhelyzetre való felkészülésre, illetve operatívan közreműködtünk a szokatlan vagy súlyos események hatásainak leküzdésében.

Alapfeladataink teljesítése érdekében hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesítettünk és tartottunk fenn.

Az OEK az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) hazai partnerintézménye competent body, az Európai Közösségi Járványügyi Felügyeleti Hálózat tagja. Vezetője és kiemelt munkatársai az ECDC vezető testületeinek, állandó bizott­ságainak és specifikus járványügyi/mikrobiológiai hálózatainak munkájában hazai fókusz-pont-ként, nemzeti szakértőként vettek részt.

Hazai kapcsolattartóként együttműködtünk az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjával (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), valamint az immunbiológiai készítmények területén bekapcsolódtunk az European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM) és az European Medicines Agency (EMA) tevékenységébe.

Az OEK Oltóanyagellenőrző laboratóriuma egyike Európában a WHO által elismert hat, a humán vakcinák ellenőrzését, minőségellenőrzését végző nemzeti ellenőrző (National Control Laboratory, NCL) laboratóriumnak.

Központunk nemzetközi (WHO) együttműködés keretében végzett kötelezett­ségei közé tartoznak a Kormány és az Egészségügyi Minisztérium által kötött nemzetközi egyezmények és kötelezettségvállalások alapján, az ország számára kötelezően végzett járványügyi feladatok:

 • a morbilli és a rubeola eliminációs, valamint
 • a globális polio eradikációs (AFP-surveillance)

programok.

Az OEK sokrétű, szerteágazó tevékenysége keretében, állami feladatként:

 • ellátta a fertőző betegségek országos szakmai felügyeletét;
 • szakmai-módszertani szempontból irányította a járványügyi mikrobiológiai diagnosztikai feladatokat;
 • a Nemzeti Biztonsági (BSL 3-4.) Laboratóriumban végezte a különösen veszélyes kórokozók vizsgálatát;
 • Nemzeti Referencia Laboratóriumainak tevékenységével, referencia központ­ként támogatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok munkáját;
 • a 2000/96. EK határozat alapján végezte a kötelezően jelentendő betegségek surveillance-át és diagnosztikáját;
 • működtette:
  • a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központot,
  • a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszert,
  • a kórokozók antibiotikum rezisztenciáját monitorozó mikrobiológiai adatbázist és
  • a Nemzetközi utazás-egészségügyi és oltóközpontot;
 • tervezte, értékelte és szakmailag felügyelte a nemzetközi viszonylatban is elismert hazai védőoltási rendszert;
 • együttműködött az OTH-val az eljárásrend folyamatos aktualizálásában;
 • javaslatot tett a járványügyi veszélyhelyzet esetén történő felkészülésre, továbbá felügyelte a bioterror gyanús eseményeket;
 • fenntartotta és folyamatosan bővítette az Orvosi Jelentőségű Baktériumok Magyar Nemzeti Törzsgyűjteményét, valamint a nemzeti vírus törzsbankot, melyben az emberre veszélyes állati kórokozók is elhelyezésre kerültek.
 • A Kormányváltással kapcsolatos átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolí­tásához kért adatszolgáltatást, értékeléseket és beszámolókat határidőre, teljeskörűen elkészítettük. Az ECDC által szervezett országos PPV (pont prevalencia vizsgálat) előkészítése megkezdődött, részt vettünk a kísérleti program tesztelésében.
 • Az ECDC-EPIET programja részéről történt látogatás igen kedvező ered­ménnyel zárult, az OEK-ben egy EU központi gyakornok 2 éves képzése kezdődött el.
 • Megszerveztük a WHO által kezdeményezett Kézhigiénés napot (május 5.), első alkalommal: rendhagyó tudományos ülés keretében, igen nagy érdeklő­déssel és sikerrel.
 • Ugyancsak nagy siker volt az antibiotikum-rezisztenciával kapcsolatos tudomá­nyos ülés (november 18.), mely a Nemzeti Erőforrás Minisztérium­ban került megrendezésre, államtitkári támogatással és nagy sajtóérdeklő­déssel.
 • Az ÁNTSZ Országos Szakmai Információs rendszerének kialakításában (EKOP-3.1.1. projekt, amely az ÁNTSZ gyorsreagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső és a belső hatékony­ság növelésének támogatását célozta.)
 • 2010-re a rendkívül takarékos fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző, ami anyagi és személyi erőforrások tekintetében egyaránt csak igen megfontolt, csökkentett működést, intézkedést tett lehetővé. A pénzügyi megszorítások ellenére pályázatokkal, vállalkozási szerződésekkel a működéséhez szükséges alapvető forrásokat sikerült beszereznünk, biztosítanunk az állami feladatok ellátáshoz.

Az akkreditált laboratóriumok akkreditált státuszában  változás nem történt (Virológiai főosztály 3, illetve a Bakteriológiai, mikológiai, parazitológiai és tipizá­lási főosztály 5 osztálya; továbbá a Mikrobiológiai Kutatócsoport, a Vírus­oltóanyag ellenőrző és a Dezinfekciós osztály).

A 2010-ben elért eredményeink közül az alábbiak különösen értékesek:

 • Nemzeti Referencia Laboratóriumaink a nemzetközi körkísérletekben kiváló eredménnyel vettek részt.
 • A Minőségbiztosítási osztály, a referencia laboratóriumokkal karöltve, a hagyo­mányokhoz híven folytatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok részvételével zajló körvizsgálatok szervezését, melynek eredményeiről, tanulságairól a referencia laboratóriumok vezetői a Mikrobiológiai körlevél­ben számoltak be.
 • ISO minősítéssel rendelkezik a Táptalajkészítő egység, az OEK legna­gyobb termelő részlege, amely a Központ osztályai/laboratóriumai, az ÁNTSZ regio­nális intézetei és számos egyéb megrendelő részére 675-féle táptalajt, az előző évinél nagyobb mennyiségben állított elő.
 • Munkatársaink közreműködésével hetente megjelentettük az Epinfo-t, havonta a Droginfo-t és negyedévente a Mikrobiológiai körlevelet, továbbá számos lakossági tájékoztatót és figyelem-felkeltő plakátot készítettünk, a Honlapon az angol nyelvi rész is fejlesztésre került.
 • Az EWRS és IHR gyorsreagáló hálózat internetes portálján keresztül naponta figyelemmel kísértük a nemzetközi járványügyi helyzetet. Tájékoz­tattuk a döntéshozókat a fontos külföldi járványügyi történésekről, és a meg­felelő egyeztetések után a nemzetközi szervezetekhez jelentettük a hazai, nemzetközi jelentőséggel bíró járványügyi eseményeket, májustól különös tekintettel az influenza pandemiára.
 • A Járványügyi osztály munkatársai hetente elkészítették a hazai járványügyi helyzet részletes ismertetését, illetve a HIV/AIDS-re valamint a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó bejelentett adatokat, amelyeket negyedévente az OEK és az OTH honlapján, valamint az Epinfo-ban köz­zétették.
 • Működtettük az influenza surveillance-t, előkészítettük és megszerveztük 1 millió 300 ezer adag térítésmentes influenza elleni szezonális és 1,2 millió adag Fluval P oltóanyag szétosztását.
 • Előkészítettük a 2011. évre szóló Védőoltási Módszertani levelet. Rend­szeresen felügyeltük és értékeltük az életkorhoz kötött folyamatos és kam­pány­oltások teljesítését.
 • Felügyeltük, értékeltük a két éven aluli gyermekek önkéntes, térítésmentes pneumococcus elleni oltását, amely a folyamatos oltási rend része lett.
 • Felügyeltük a bioterror-cselekményre gyanús eseményeket, 237 esetben anthrax-gyanús küldemény kockázatértékelését és vizsgálatát végeztük el.
 • Működtettük az ún. Leletsegéd program-ot, amely a manuális adatrögzítést kiváltva az elektronikusan közölt mikrobiológiai leletek EFRIR-be történő beillesztését biztosította.
 • A Metrológiai munkacsoport mérési tevékenységével folyamatosan segí­tette az akkreditálásra való felkészülést; működésük jelentős költségmeg­takarítást is jelentett a Központnak.

A szakmai alap- és továbbképzés területén kiemelést érdemel, hogy:

 • az ÁNTSZ regionális intézetei epidemiológusainak részére havonta szakmai napot, 2 országos értekezletet, kórházhigiénével foglalkozóknak 2 országos értekezletet és számos konzultációt kiscsoportos képzést tartottak, a DD és D munkatársak részére 1 országos értekezlet megrendezésére került sor;
 • járványügyi informatikai oktatást szerveztek 12 alkalommal, 16 csoport, 192 fő részvételével, 3 napos elméleti oktatás és gyakorlati bemutató, folyamatos konzultációval kiegészítve;
 • a Virológiai hét keretében kreditpontos, kötelezően választható szakképzésre két alkalommal egy-egy hét időtartamban került sor, amelyeken részben az ismeretek felfrissítésére, részben naprakész információk megismerése céljá­ból az ország minden részéről jöttek szakorvosok, orvosok, mikrobiológu­sok;
 • a legújabb tudományos eredményeiket a Virológiai Nap című, ugyancsak kreditpontos továbbképző tanfolyam keretében ismertettük;
 • megrendezésre került a Teaszünet címen szervezett szakmai fórum, ame­lyet fiatal munkatársaink előadó- és vitafórumaként indítottak;
 • a Központ gondozásában került megszervezésre a Védőoltási Konferencia Budapesten, az Országos Epidemiológus Munkaértekezlet Balaton­világoson.
 • Háromnapos HIV counselling tanfolyamot szerveztünk HIV/AIDS tanácsadás­sal foglalkozó 30 fő részére.

Az OEK speciális szakmai feladatai és azok jelentősége az utóbbi időben meg­növekedtek, a járványügyi biztonsággal kapcsolatos nemzetközi célkitűzések meg­valósítása és az előforduló járványügyi események miatt is napi témává váltak, ezért komoly szakmai előkészítést igényeltek. Mindezen speciális feladatok, vala­mint pl. a belvízzel és árvízzel kapcsolatos járványügyi teendők, antibiotikum-rezisztencia problémája, területi és a kórházi járványok, az új és újra felbukkanó fertőző betegségek hatékonyan csak gyors reagálóképesség folyamatos fenntartásá­val voltak kezelhetőek.

A Központ munkatársai az év minden napján szakmai tudásukkal, lelkiismere­tes munkájukkal - létszám és források bővítése nélkül - az egyre szélesebb körű igényeket maximálisan teljesítették.

Dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat